آشنایی با اصطلاحات و اختصارات نسخه اى

نسخه قابل چاپ
جدول - 1
اختصار معنى اصطلاح
Rx نسخه Prescription
Dr پزشک Doctor
  چشم Eye
  درمانگاه چشم Eye clinic
V دید Vision
  حساس به نور Sensitive to light
H دوربینی Hypermetropia
M نزدیک بینی Myopia
  پیر چشمى Presbyopia
  آب مروارید Cataract
  آب سیاه Glaucoma
  کور Blind
DIST دور Distance
  Far
DV دید دور Distance Vision
LAIN دید دور (فرانسوى) Pour voir lain
FD براى دور For Distance
FN برای نزدیک For Near
N نزدیک Near
NV دید نزدیک Near Vision
PRESS دید نزدیک (فرانسوی) Pour voir press
MV دید میانی Middle Vision
RE چشم راست Right Eye
OD چشم راست (لاتین ) Oculus Dexter
چشم راست (فرانسوی ) Oeil
V.OD دید چشم راست Vision Oculus Dexter
V.OS دید چشم چپ Vision Oculus Sinister
LE چشم چپ Left Eye
OS چشم چپ (لاتین ) Oculus Sinister
OG Oeil Gauche
RL چشم راست و چپ Right and Left
OU هر دو چشم (لاتین ) Oculus Unat
D واحد توان عدسى Lens Diopter
S کروى Spherical
SPH
Dsph توان عدسی کروی D sphere
D.S
0.00 عدسی بدون توان Plano Lens
PL Afocal Lens
+ عدسی محدب (مثبت ) Convex lens
- عدسی مقعر (منفى) Concave lens
CYL استوانه Cylinder
Dcyl توان عدسی استوانه D cylinder
D.C
AX محور Axis
  درجه Degree
IPD فاصله بین مراکز دو مردمک چشم Interpupillary Distance
PD
CD فاصله­ی مرکز مردمک تا مرکز بینی Center Distance
MPD PD تک چشمی Monocular PD
h ارتفاع Height
  منشور Prism diopter
  زاویه­ی رأس(آلفا) Apex
B قاعده Base
BI قاعده به طرف داخل Base In
BO قاعده به طرف خارج Base Out

 

جدول - 2
اختصار معنى اصطلاح
BU قاعده به طرف بالا Base Up
BD قاعده به طرف پایین Base Down
Add افزون Addition for near vision
add
BC توان پایه در عدسی Base Curve
  عدسی Lens
  شیشه Glass
  عدسی از جنس پلاستیک Plastic lens
  سفید White
  رنگ Color
  Tint
  شیشه­ی رنگی Colorful
  شیشه­ی آفتابی Sun glass
  عدسی حساس به نور مضر(UV) Photo chromic
  فتوی دودی رنگ Photo gray
  فتوی قهوه ای Photo brown
  فتوی پر رنگ Photo super
  شیشه به رنگ صورتی Soft light
  شیشه­ی زرد مایل به نارنجی Fiuzal
  فشرده Compressed
  High index
  (نام تجاری) عدسی فشرده High light lens
  (نام تجاری) عدسی فشرده Wide light lens
  عدسی فشرده­ی آلمانی Tital
  شیشه­ی نشکن Safety glass
AR ضد بازتاب Antireflection
UV اشعه فرابنفش Ultraviolet rays
  عدسی خودش Same glass
SV عدسی تک دید Single Vision lens
  عدسی دو کانونه Bifocal lens
  عدسی سه کانونه Trifocal lens
  عدسی چند کانونه Multifocal lens
  دو کانونه­ی خطی Executive bifocal
PAL (نام تجاری) عدسی تدریجی Progressive Addition Lens
  (نام تجاری) عدسی تدریجی Gradual Lens
seg قسمت دید نزدیک در عدسیهای چند کانونه Segment
  ارتفاع سیگمنت Segment height
  طول سیگمنت Segment width
CL عدسی تماسی Contact Lens
VD فاصله­ی رأس قرنیه تا سطح پشت عدسی Vertex Distance
IOL عدسی داخل چشمی Intraocular lens
PA زاویه­ی فریم نسبت به محور بینایی یا صفحه­ی صورت(زاویه پانتوسکوپیک) Pantoscopic Angle
Pantoscopic tilt
  شیشه­ی مات Opaque glass